Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

9237 0d75 522
Reposted frombrumous brumous viasplendiid splendiid
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
Reposted fromsoplica soplica viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
6998 98ea 522
Reposted fromrol rol viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
7067 f295
Reposted fromrozszczepianie rozszczepianie viamiamor miamor
sparkle-of-hope

October 15 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Reposted frombluuu bluuu viamiamor miamor
9062 c0d0
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viamiamor miamor

October 13 2017

3547 9903
Reposted fromkattrina kattrina viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
5564 caef 522
Reposted fromfrances frances viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
8103 70f3
sparkle-of-hope
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaeternia eternia
2496 2c99 522

October 03 2017

4761 6560 522
Reposted fromdivi divi viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter

September 17 2017

sparkle-of-hope
0355 5448 522
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viaeternia eternia
sparkle-of-hope
6736 12d1
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses

September 12 2017

sparkle-of-hope
6825 1737
Reposted fromkarahippie karahippie vialissie lissie
sparkle-of-hope
8426 d275
Reposted fromsolitaire solitaire vialissie lissie

August 22 2017

sparkle-of-hope
0636 18f8 522
I to bardzo!
Reposted frommaliwa maliwa viaasdfgh asdfgh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl