Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

sparkle-of-hope
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viasplendiid splendiid

May 16 2017

4168 757e
Reposted fromtwice twice viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
8543 42d7
Reposted fromstrangeee strangeee viailovegreen ilovegreen
7980 ba31 522
Reposted fromwowimtired wowimtired viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viasplendiid splendiid

May 12 2017

sparkle-of-hope
6034 1dcb
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaeternia eternia
sparkle-of-hope
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeternia eternia

May 09 2017

sparkle-of-hope
9002 fd11
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie

May 06 2017

sparkle-of-hope
4324 14df

May 02 2017

sparkle-of-hope
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
sparkle-of-hope
2416 ed37
sparkle-of-hope
Reposted fromsilence89 silence89 vialissie lissie

April 30 2017

5894 cf25 522
Reposted frommundycide mundycide viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi ci się gorąco, nawet gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternia eternia
7901 34c2
Reposted fromrainnieday rainnieday vialissie lissie
sparkle-of-hope
4950 950c
sparkle-of-hope
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket vialissie lissie

April 20 2017

sparkle-of-hope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl